• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Ako začať podnikať v taxislužbe v roku 2019?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako začať podnikať v taxislužbe v roku 2019?

6.5.2019

Od 1. apríla 2019 nadobúda platnosť novela zákona o cestnej doprave, ktorej cieľom je nastavenie vhodnejších podmienok, prijatie nových opatrení proti nelegálnemu prevádzkovaniu a zabezpečenie účinnejšej kontroly v oblasti podnikania v taxislužbe.
Zároveň návrh zákona podporuje a nastavuje previdlá aj pre využívanie digitálnych platforiem ako je Uber, Bolt a pod.

Na prevádzkovanie taxislužby je v prvom rade potrebné získanie koncesie. Koncesie na výkon taxislužby udeľuje a odníma  príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom odvode má žiadateľ sídlo.

Aké podmienky musí spĺňať žiadateľ, ktorý chce získať koncesiu po prijatí novely zákona?

Koncesiu je možné od 1.4.2019 udeliť žiadateľovi ktorý:

 • má pobyt, miesto podnikania/sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný a nebol odsúdený,
 • má najmenej jedno vlastné, prenajaté alebo vypožičané vozidlo.

Do 31. marca 2019 bolo jednou z podmienok na získanie koncesie aj preukázanie finančnej spôsobilosti, ktorá sa u prevádzkovateľov taxislužby preukazovala v sume 1000 € na každé vozidlo osobitne. Po novom sa táto podmienka úplne ruší , a tak noví ani existujúci prevádzkovatelia už nie sú povinní preukázať finančnú spôsobilosť.

Ďalšou z podmienok na získanie koncesie, ktorá sa po zavedení novely úplne ruší je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby. Toto osvedčenie bolo možné získať na základe vykonania písomnej a ústnej skúšky pred komisiou.

Čo po novom musí spĺňať vodič taxislužby?

Vodičom taxislužby môže byť naďalej len osoba, ktorá bude držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby. Menia sa však podmienky týkajúce sa vydania tohto preukazu.

Preukaz môže byť vydaný osobe ktorá je :

 • držiteľom vodičského oprávnenia oprávňujúceho viesť vozidlo taxislužby,
 • spôsobilá na právne úkony
 • zdravotne a psychicky spôsobilá na vedenie motorového vozidla
 • bezúhonná

Po novom sú tak vodiči taxislužby povinní absolvovať lekárske a psychologické vyšetrenia u príslušných lekárov každých päť rokov.

Z novely zákona ďalej vyplývajú aj nasledovné povinnosti pre vodičov taxislužby.
 • Vodič nieje povinný viditeľne umiestniť preukaz vodiča taxislužby
 • Vodič nieje povinný žiadať o povolenie vziať aj ďalšieho cestujúceho

Čo sa zmenilo pre vozidlo taxislužby?

Od 1. apríla 2019 je možné prevádzkovať taxislužbu aj so staršími a menšími autami, nakoľko došlo k z zrušeniu obmedzenia veku vozidla, k zrušeniu povinnosti batožinového priestoru s objemom najmenej 375 l a taktiež k zrušeniu povinností s najmenej tromi vstupnými dvermi do priestoru pre vodiča a cestujúcich.

Čo hovorí novela o taxametre a  prepravnom poriadku taxislužby?

Vozidlo taxislužby musí byť po novom vybavené taxametrom len vtedy, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času.

Taktiež si prevádzkovateľ taxislužby môže zvoliť spôsob sprístupnenia prepravného poriadku pre svojich cestujúcich. (na webovom sídle, vo vozidle, v mobilnej aplikácií. Do 31. marca 2019 avšak platí, že prepravný poriadok musí byť povinne zverejnený na webovom sídle. 

Nový typ podnikania?

Od 1.4. 2019 sa zavádza aj nový typ podnikania – dispečing. Jedná sa o sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami pre najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy (napríklad aplikácie) alebo iným spôsobom. Na jeho prevádzkovanie je potrebné buď osobitné povolenie alebo koncesia na prevádzkovanie taxislužby.

Zhrnutie v kocke

Podnikanie od 1.4.2019 Podnikanie do 1.4.2019
Finančná spoľahlivosť x 1000 € na každé vozidlo
Odborná spôsobilosť x predloženie osvedčenia o spôsobilosti
Prepravný poriadok Možnosť určenia spôsobu zverejnenia (webové sídlo, vozidlo, mobilná aplikácia) zverejnený na svojom webovom sídle
Požiadavky na vodiča Držiteľ vodičského oprávnenia na vedenie vozidla taxislužby, Držiteľ vodičského preukazu najmenej 3 roky, vek najmenej 21 rokov, odborná spôsobilosť
Požiadavky na vozidlá Akékoľvek zaevidované vozidlo spôsobilé na prevádzku Vozidlo nie staršie ako 5 rokov, preprava najmenej 4 osôb, najmenej troje vstupných dverí, batožinový priestor najmenej 375 dm3
Taxameter Iba to vozidlo, ktorého cena za prepravu je určená na základe vzdialenosti alebo času Všetky vozidlá okrem vozidla, ktorého cestujúci zaplatili cestovné vopred

Dodržiavaním nových pravidiel a podmienok sa tak môžete vyhnúť nepríjemnostiam pri kontrole taxikárov poverenými orgánmi, ktorým ste po novom povinný poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých vykonali prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania.

Založenie s.r.o. v AKCII

V prípade záujmu o založenie s.r.o. s predmetom podnikania v obore taxislužba neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Kto sídli v Bratislave?

Bratislava je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií, Vlády ako aj Parlamentu ako aj národných kultúrnych ustanovizní, a samozrejme veľkým množstvom spoločností.
Predaj vašej spoločnosti

Jednou z najrýchlejšou možnosťou ako sa "zbaviť" svojej neaktívnej firmy je jej odpredaj.