• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Novela zákona od 1.10.2017 obmedzí prevody a likvidácie spoločností
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Novela zákona od 1.10.2017 obmedzí prevody a likvidácie spoločností

3.8.2017

Aktuálne je novela k 2.8.2017 v ešte medzirezortnom pripomienkovom konaní. Preto je možné ešte ocakávať drobné úpravy.
Plánované zmeny sa týkajú najmä v oblasti:
  • Rozšírenia zodpovednosti štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností
  • Obmedzenie prevodu obchodného podielu pri s.r.o.
  • Boja proti nepoctivým fúziám obchodných spoločností

Zodpovednosti štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností


Konateľ má ručiť svojím majetkom a nesie zodpovednosť aj po zániku funkcie (je povinný poskytovať súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom dane a pod.)

Podobnú zodpovednosť ako konateľ budú niesť aj osoby vykonávajúce jeho funkciu (najčastejšie prokurista, splnomocnenec).

Konateľ sa dopustí trestného činu v prípade, že včas nepodá návrh na konkurz, účtovnú uzávierku a daňové priznanie, nesplní povinnosti voči správcovi konkurznej podstaty alebo exekútorovi.

Obmedzenie prevodu obchodného podielu pri s.r.o.


Od 1. 10. 2017 má byť vždy potrebný súhlas Daňového úradu k prevodu obchodného podielu. Aj pri zahraničných osobách.

Súd bude skúmať spoločnosť a nevykoná prevod obchodného podielu v spoločnosti, ak:
  • nebude mať v obchodnom registri zapísané orgány,
  • nesplní povinnosť podľa § 40 (neuloží účtovnú závierku do zbierky listín)
  • bude v likvidácii, konkurze alebo je začaté konanie na jej zrušenie,

Úpravy pri zlúčení spoločnosti


Zanikajúca spoločnosť nebude smieť mať dlhy, ktoré by zadlžili nástupnícku spoločnosť.

Zlúčenie bude musieť byť opatrené správou audítora, a konateľ bude zodpovedať za proces zlúčenia celým majetkom, zanikajúca spoločnosť bude povinná zaslať zmluvu o zlúčení Daňovému úradu najneskôr 60 dní pred jej podpisom. Daňový úrad nemusí súhlasiť so zlúčením a nariadi daňovú kontrolu.