• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Nové Prílohy potrebné k zlúčeniu, rozdeleniu a splynutiu spoločnosti od 1.1.2016
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Nové Prílohy potrebné k zlúčeniu, rozdeleniu a splynutiu spoločnosti od 1.1.2016

29.2.2016

Od 1.1.2016 k návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností je potrebné doložiť do Obchodného registra aj prílohy, ktoré doteraz nebolo potrebné predkladať.
Jedná sa o tieto prílohy:

čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze; ak je niektorá zo zanikajúcich spoločností alebo nástupnícka spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.

Podľa novely Obchodného zákonníka účinného od 1.1.2016 je spoločnosť kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Podľa § 67 Obchodného zákonníka spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100. V súlade s prechodnými ustanoveniami je pomer pre rok 2016 4 ku 100 a pomer pre rok 2017 6 ku 100.

Okrem čestného vyhlásenia že spoločnosti nie sú v kríze je potrebné v zmysle schválenej novely účinnej od 7.5.2015 priložiť aj

čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania

a

čestné vyhlásenie s úradne osvedčením podpisom navrhovateľa, že voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, ak voči niektorej zo zanikajúcich spoločností alebo voči nástupníckej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením spoločnosti.

Rovnaké prílohy je potrebné prikladať aj pri rozdelení či splynutí spoločnosti.