• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Dozorná rada
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Dozorná rada

Dozorná rada sa pri spoločnosti s.r.o. zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva. Pri spoločnosti s.r.o. nie je potrebné dozornú radu zriadiť.
Dozorná rada sa pri akciovej spoločnosti zriaďuje pri vzniku spoločnosti povinne.

Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Členovia dozornej rady sú, za podmienok učených v stanovách spoločnosti, oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti.