• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zrušenie spoločnosti likvidáciou
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zrušenie spoločnosti likvidáciou

21.11.2014

V prípade, že spoločnosť s.r.o. už nevyužívate a nepodarilo sa vám spoločnosť predať jednou z možností ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie v roku 2014 v plnej výške je vstup spoločnosti do likvidácie najneskoršie do konca roka 2014.
"Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu podľa § 46b za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.“

Ak teda spoločnosť vstúpi do likvidácie v roku 2014, neplatí daňovú licenciu a ani jej alikvotnú časť. Spoločnosť neplatí daňovú licenciu za celý čas, počas ktorého je v likvidácii.

Ak ale spoločnosť vstúpi do likvidácie až v roku 2015, v tomto prípade už musí platiť daňovú licenciu za celý rok 2014 a alikvotnú časť roku 2015.

Likvidácia ale neznamená, že spoločnosť nakoniec zanikne. Obchodný zákonník umožňuje aj zrušenie rozhodnutia o vstupe do likvidácie a je možné pokračovať ďalej v podnikaní.

Naša spoločnosť ponúka aj možnosť iba vstupu do likvidácie. Prípadne je možné riešiť aj kompletné zrušenie spoločnosti a celý priebeh likvidácie.