• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Základné informácie o spoločnosti a ručením obmedzeným (s.r.o.)
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Základné informácie o spoločnosti a ručením obmedzeným (s.r.o.)

30.8.2011

Najbežnejším typom obchodnej spoločnosti na Slovensku je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré tvoria viac ako 90% všetkých založených spoločností.

Založenie s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. sa zakladá podpísaním spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy. Spoločnosť ale vzniká až dňom, ku ktorému bola zapísaná do Obchodného registra. O zápise do obchodného registra už rozhoduje vyšší súdny úradník v rámci takzvanej inej činnosti súdov.

Spoločenská alebo zakladateľská zmluva musia obsahovať zákonom stanovené informácie:
 • obchodné meno spoločnosti
 • sídlo spoločnosti
 • predmety podnikania
 • identifikáciu spoločníkov v rozsahu názov a sídlo u právnickej osoby alebo mena a bydliska u fyzickej osoby
 • identifikáciu konateľov v rozsahu meno, bydlisko a rodné číslo
 • ak sa zriaduje dozorná rada tak aj identifikáciu osôb menovaných do dozornej rady spoločnosti v rozsahu meno, bydlisko a rodné číslo
 • spôsob konania konateľov
 • výšku základného imania spoločnosti a výšku vkladu každého spoločníka
 • stanovenie za správcu vkladu jedného zo spoločníkov
 • výšku rezervného fondu, ak ho spoločnosť vytvára pri svojom vzniku
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením spoločnosti
Zákonom stanovené náležitosti je možné doplniť ďalším znením, ktoré stanový pravidlá pre konateľov spoločnosti, ošetrí vzťahy medzi spoločníkmi a pod.

Založenie spoločnosti je možné jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ako aj jednou, alebo viacerými právnickými osobami. Prípadne kombináciou fyzických a právnických osôb.


Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti sú valné zhromaždenie, konatelia (štatutárny orgán) a dozorná rada. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.


Konateľ

Konateľom môže byť len občan EU a OECD bez trvalého pobytu na území Slovenska, alebo občan inej krajiny s trvalým pobytom na Slovensku.

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.


Spoločník

Spoločníkom spoločnosti môže byť aj cudzinec z ľubovolnej krajiny sveta, pričom nemusí mať na území SR pobyt.

Spoločník je povinný splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej v spoločenskej zmluve, najneskôr však do piatich rokov od vzniku spoločnosti alebo od jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad.

Obchodný podiel sa podľa zákona dedí. Spoločenská zmluva môže dedenie obchodného podielu vylúčiť, ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom. Dedič, ak nie je jediným spoločníkom, sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom.

Spoločníci majú najmä právo požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti.

Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.


Dozorná rada

Dozorná rada sa zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva. Dozorná rada dohliada na činnosť konateľov, nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje, preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.


Základné imanie a ručenie

Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť minimálne 5 000 eur. Hodnota vkladu každého spoločníka musí byť minimálne 750 eur.


Rezervný fond

Spoločnosť vytvára rezervný fond v čase a vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva; ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.


Zmena spoločenskej zmluvy

Na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov okrem prípadov, keď zákon alebo spoločenská zmluva na to oprávňuje valné zhromaždenie, ak zákon neustanovuje inak.


Zrušenie Spoločnosti

Spoločnosť sa zrušuje rozhodnutím súdu na základe podania spoločníkov z dôvodov a za podmienok ustanovených v zákone, v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine, prípadne v stanovách.

Spoločnosť ďalej môže zaníknúť zlúčením alebo splynutím.

Spoločnosť môže súd zrušiť aj na návrh veriteľov, v takomto prípade súd nariadi konkurz spoločnosti. V konkurze sa z majetku spoločnosti uspokoja dlhy voči veriteľov a následne je spoločnosť zrušená.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak u Vás súboj s.r.o. proti živnosti vyhralo založenie firmy a rozhodli ste sa pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Podobné príspevky:

Výhody založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)
Prečo využiť služby našej spoločnosti
Zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb
Finančné plánovanie, daňová a odvodová optimalizácia
Členské krajiny Haagskej konvencie z roku 1961
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:

Naši klienti nás hodnotia takto:

Pravidelne publikujeme v médiách:
Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr