• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Aký je priebeh daňovej kontroly?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Aký je priebeh daňovej kontroly?

11.7.2022

Ak sa vám v rukách ocitla obálka z daňového úradu s termínom daňovej kontroly, nezúfajte. Jedná sa o bežnú súčasť podnikania.

Termín kontroly

Ak vám nevyhovuje termín, viete sa obrátiť na daňový úrad a požiadať ich o presun termínu. Miesto výkonu daňovej kontroly sa štandardne vykonáva vo vašich priestoroch ale môže byť aj v priestoroch daňového úradu alebo u vášho daňového poradcu/účtovníka.

Kontrola sa môže vykonávať aj čiastočne elektronicky cez softvér IDEA (systém na kontrolu a analýzu dát) toto všetko bude uvedené v oznámení rovnako aj výzva o predloženie dokumentov v elektronickej podobe.

V ďalšom rade si treba poriadne prečítať list a zistiť si:
 • aká sa bude skúmať daň a za aké obdobie
 • aké doklady je potrebné predložiť
 • kedy sa daňová kontrola začne

Doklady potrebné na vykonanie daňovej kontroly

 • Faktúry - dodávateľské, odberateľské
 • Bankové výpisy
 • Pokladničné doklady
 • Interné účtovné doklady
 • Zmluvy (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke, nájomné zmluvy, poistné zmluvy, zmluvy o finančnom prenájme a pod.),
 • Správa audítora (ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom),
 • Vnútorné predpisy (vnútroorganizačné smernice, vnútorné účtovné predpisy § 43 ods. 14 postupov účtovania),
 • Dokumentácia o metóde ocenenia transakcií so závislými osobami (podľa § 18 zákona o dani z príjmov),
 • Rozpis jednotlivých položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia uvedených v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby,
 • Rozpis jednotlivých položiek znižujúcich výsledok hospodárenia uvedených v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby,
 • a ďalšie doklady v závislosti od predmetu podnikania; doklady, ktorých predloženie je potrebné vzhľadom na priebeh daňovej kontroly


Zostavy potrebné na vykonanie daňovej kontroly:

 • Hlavná kniha,
 • Denník,
 • Účtový rozvrh,
 • Zostavy majetku,
 • Zostavy skladovej evidencie,
 • Kniha pohľadávok,
 • Kniha záväzkov,
 • Saldokonto,
 • Kniha analytickej evidencie (história) vybraných účtov podľa úvahy kontrolóra (ak kontrola nie je vykonávaná pomocou softvéru IDEA),
 • príp. iné zostavy v závislosti od predmetu podnikania daňového subjektu (napr. zákazková výroba, ...),
 • Číselníky (identifikácia kódov použitých v zostavách).

Ak sa predkladajú dokumenty elektronicky, daňový úrad ich najskôr spracuje na svojom pracovisku a až následne sa zameria na vybrané transakcie ktoré sa budú preverovať v mieste výkonu kontroly.

Počas daňovej kontroly sú tiež preverované:

 • účtovné súvzťažnosti (hlavná kniha, účtovné výkazy),
 • väzby v účtovnej závierke,
 • logické väzby medzi účtovnými výkazmi a daňovým priznaním,
 • logické väzby zistiteľné v rámci daňového priznania.

Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.

Výkon daňovej kontroly je ovplyvnený druhom podnikateľskej ekonomickej činnosti kontrolovaného daňového subjektu, jej rozsahom a osobitosťami.

Výkon daňovej kontroly dane z príjmov právnickej osoby je náročný z hľadiska preverovania dodržiavania ustanovení hmotnoprávneho predpisu (zákona o dani z príjmov), ale aj jeho previazanosti so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania a v neposlednom rade aj prepojenie na iné hmotnoprávne predpisy (napr. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Korektný prístup obidvoch strán, zaisťuje vysoký predpoklad bezproblémového priebehu daňovej kontroly, ktorá nebude vnímaná zo strany daňového subjektu len negatívne, ale aj ako možnosť overenia a potvrdenia správnosti údajov uvádzaných v daňovom priznaní, teda povinnosti voči štátnemu rozpočtu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: