• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Automatická výmena informácií v daňovej oblasti – CRS, AEOI, FACTA
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Automatická výmena informácií v daňovej oblasti – CRS, AEOI, FACTA

2.8.2018

Väčšina krajín sveta v rokoch 2017 a 2018 pristúpili resp. pristúpia k automatickej výmene informácii tzv. Common Reporting Standard (CRS). Čo to pre Vás znamená?
Väčšina krajín sveta v rokoch 2017 a 2018 pristúpili resp. pristúpia k automatickej výmene informácii tzv. Common Reporting Standard (CRS). Čo to pre Vás znamená?

Všetky spoločnosti, ktoré spadajú pod CRS (hlavne všetky finančné inštitúcie ako banky, poisťovne a pod.) monitorujú daňovú rezidenciu svojich klientov. Na základe daňovej rezidencie na konci roka 2017 v priebehu roka 2018 nahlasuje lokálnym orgánom štátnej správy informácie o ich aktívach. Teda v každom zapojenom štáte je poverený štátny orgán, ktorý spracúva hlásenia o občanoch a firmách, ktoré majú účty vedené v zahraničí a posúva ich príslušným daňovým orgánom.

V súčasnosti sa k tejto dohode pripojilo 98 krajín (zoznam štátov nájdete na konci tohoto článku).

Pri spoločnostiach je postup stanovený tak, že sa identifikujú skutočný majitelia (konečný užívatelia výhod) spoločnosti a ak sú títo daňovými rezidentmi v inej krajine ako spoločnosť, tak budú údaje o spoločnosti oznámene v krajine daňovej rezidencie skutočného majiteľa spolu s jeho identifikáciou (reportované údaje sú uvedene na konci článku).

Toto reportovanie sa týka všetkých finančných spoločnosti teda bánk, poisťovní a ďalších spoločností zabezpečujúcich platobný styk ale aj ďalších spoločnosti. Napríklad v niektorých krajinách aj účtovných spoločností, a spoločností ktoré zabezpečuju tzv. Nominee služby, teda dosadených riaditeľov a vlastníkov do firmy. Reportované sú z pravidla všetky osobné ako aj firemné bankové účty, ako aj účty u všetkých finančných spoločností ako sú brokeri, poskytovatelia platobných služieb, poisťovne..

Existuje tu niekoľko výnimiek a reportované nie sú napr. účty firiem, ktoré aktívne podnikajú v krajine, kde je úšet vedený aj ak sú vlastníci firmy z iného štátu.

Údaje, ktoré sú súčasťou reportingu medzi štátmi:

 1. meno, adresa, identifikačné číslo (identifikačné čísla) a dátum a miesto narodenia (v prípade fyzickej osoby) každej Osoby, ktorá podlieha oznamujúcej povinnosti, ktorá je Majiteľom účtu, a v prípade akejkoľvek Entity, ktorá je Majiteľom účtu, a u ktorej je, po uplatnení postupov náležitej starostlivosti v súlade so Štandardom pre automatickú výmenu informácií zistené, že má jednu alebo viac ovládajúcich osôb, ktoré sú Osobami podliehajúcimi oznamovacej povinnosti, meno, adresa, a daňové identifikačné číslo (identifikačné čísla) tejto Entity a meno, adresa , daňové identifikačné číslo (identifikačné čísla) a dátum a miesto narodenia každej Osoby, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti;
 2. číslo účtu (alebo funkčný ekvivalent v prípade absencie čísla účtu);
 3. c) meno a identifikačné číslo (ak také je) Oznamujúcej finančnej inštitúcie;
 4. zostatok na účte alebo hodnotu ku koncu príslušného kalendárneho roka alebo iného náležitého oznamovacieho obdobia, alebo ak bol v tomto roku účet zrušený, informácie o stave účtu tesne pred zrušením;
 5. v prípade tzv. Custodial Account:
  • celková hrubá výška úroku, celková hrubá výška dividend, celková hrubá výška iných príjmov, plynúcich z prostriedkov držaných na účte, v každom prípade vyplatených alebo vložených na účet (alebo s ohľadom na účet) počas kalendárneho roka, alebo iného vhodného oznamovacieho obdobia;
  • celkové hrubé výnosy z predaja alebo spätného odkúpenia Finančného imania vyplatené alebo pripísané na účet v priebehu kalendárneho roka, alebo iného vhodného oznamovacieho obdobia, kde Oznamujúce finančné inštitúcie pôsobila ako uschovávateľský správca (custodian), maklér, splnomocnenec alebo iný zástupca majiteľa účtu;
 6. v prípade akéhokoľvek Depozitného účtu celková brutto výška úroku vyplateného alebo pripísaného na účet v priebehu kalendárneho roka, alebo iného vhodného oznamovacieho obdobia; a
 7. v prípade akéhokoľvek účtu, ktorý nie je popísaný v odseku 2 (e) alebo (f), celková hrubá suma vyplatená alebo pripísaná Majiteľovi účtu v súvislosti s účtom v priebehu kalendárneho roka, alebo iného vhodného oznamovacieho obdobia, v ktorom je Oznamujúca Finančná inštitúcia zaviazanou stranou alebo dlžníkom, vrátane úhrnnej sumy zaplatenej Majiteľovi účtu za akýkoľvek spätný odkup v priebehu kalendárneho roka, alebo iného vhodného oznamovacieho obdobia.

Zdroje a odkazy:

Daňové úniky má obmedziť automatická výmena informácií medzi vybranými krajinami

Zoznam krajín, ktoré k dohode pristupujú v roku 2017

Zoznam krajín, ktoré k dohode pristupujú v roku 2018

Web OECD, ktorá zastrešuje celú výmenu informacií

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: