• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Zápis konečných užívateľov výhod do OR

Pripravíme pre Vašu spoločnosť podklady pre zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra so všetkými zákonnými náležitosťami.

V zmysle novely zákona o obchodnom registri je každá právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra povinná od 1.11.2018 oznámiť obchodnému registru aj údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod.

Týka sa to všetkých obchodných spoločnosti zapisovaných do obchodného registra, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Pre existujúce spoločnosti už zapísané do obchodného registra je potrebné túto povinnosť splniť dodatočne do 31.12.2019.

AKCIA - Zápis konečných užívateľov výhod do OR - 99 € len 59 €

Informácie o AKCII:

Pre uplatnenie zľavy je potrebné v objednávke uviesť zľavový kód: KUV072024

Akciová cena platí len pre objednávky vykonané do 31.07.2024

Objednať Zmenu v s.r.o.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sú:

  • meno, priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť a
  • druh a číslo dokladu totožnosti a
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod (§ 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 297/2008)

Konečný užívateľ výhod

Konečný užívateľ výhod je vždy iba fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Štandardne je konečný užívateľ výhod spoločník spoločnosti s viac ako 25% obchodným podielom na základnom imaní.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa uvádzajú na tlačive ustanovenom osobitným predpisom a neni potrebné dokladať iné listiny preukazujúce tieto skutočnosti.

Pre prvozápis je tlačivo zápisu doplnené o potrebné údaje o konečnom užívateľovi výhod. Pre existujúce spoločnosti je nový formulár určený len na účel zápisu /zmeny konečného užívateľa výhod.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra sa nikde nezverejňujú. Prístupné sú len štátnym orgánom ako sú Daňové úrady, Polícia, Súdy a pod.

Možnosti ovládania, kontrolovania alebo získavanie prospechu z činnosti alebo obchodu právnickej osoby sú:

A) Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby

A1) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)

A2) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)

A3) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena 

A4) Iný spôsob ovládania právnickej osoby

A5) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)

A6) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom


B) V prípade, že žiadne z vyššie uvedených kritérií nie je možné aplikovať, za konečného užívateľa výhod sa považuje vrcholový manažment danej spoločnosti (t.j. štatutárny organ, konateľ spoločnosti a pod. )

Čo ak spoločnosť nezapíše KÚV so obchodného registra?

Každá spoločnosť, ktorej sa týka povinnosť zapísať konečných užívateľov výhod môže byť po 31.12.2019 za nesplnenie tejto povinnosti sankcionovaná pokutou až do výšky 3310 Eur.
Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra pre spoločnosti majúce záujem o uzatváranie zmlúv so štátom nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.
Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je štandardne kalendárny rok. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom zápisu do obchodného registra.