• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Vzdanie sa funkcie konateľa
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Vzdanie sa funkcie konateľa

Inštitút vzdania sa funkcie konateľa sa využíva najčastejšie v prípade ked spoločníci spoločnosti nekomunikujú s konateľom a tento chce so spoločnosti odísť.

Konateľ sa svojej funkcie môže vzdať aj jednostraným vyhlásením v písomnej forme, ktoré bude obsahovať všetky zákonné náležitosti.

Vzdanie sa funkcie konateľa - krok č. 1 - 50€


V prvom kroku vypracujeme dokumenty potrebné k vzdaniu sa funkcie konateľa.

Dokument o vzdaní sa funkcie konateľa musí obsahovať opis rozhodujúcich skutočností a to hlavne:
 • identifikačné údaje spoločnosti
 • osobné údaje odstupujúceho konateľa
 • skutočnosť, že sa vzdáva svojej funkcie konateľa spoločnosti
 • dôvod odstúpenia z funkcie, aj keď nie ste povinný ho uviesť
 • dátum a miesto podpísania

Tento dokument musíte podpísať a overiť u notára, nie na matrike. Ideálne v niekoľkých kópiách tak aby ste dokument zaslali spoločnosti a aby aj Vám ostala jedna overená kópia.

Dokument sa následne doručuje spoločnosti a to nasledovne: 1 kópia sa zasiela na adresu spoločnosti, po 1 každému ďalšiemu konateľovi spoločnosti a rovnako po 1 kópii každému spoločníkovi spoločnosti.

Po doručení spoločnosti plynie zákonná troj mesačná lehota v ktorej spoločnosť musí akceptovať Vašu žiadosť a odvolať Vás z funkcie konateľa. Ak vo firme nie je iný konateľ zároveň musia spoločníci vymenovať nového konateľa.

Väčšinou postačí vykonať tento krok.

Objednať Vzdanie sa funkcie

Vzdanie sa funkcie konateľa - krok č. 2 - 50€


V 2. kroku, ak spoločnosť Vašu žiadosť neakceptuje, alebo sa žiadosti vrátia ako nedoručené pripravíme po uplynutí zákonnej troj mesačnej lehoty dokumenty na zápis Vášho odvolania priamo do Obchodného registra (teda Vaše vymazanie z Obchodného registra).

Formálne prestávate byť konateľom spoločnosti uskutočnením sa valného zhromaždenia po doručení Vášho listu o odstúpení z funkcie, alebo po uplynutí 3 mesačnej lehoty od vrátenia sa neprevzatých listov. Čiže od tohoto času už nemôžete vystupovať v mene spoločnosti ani nakladať s jej majetkom a pod.

Žiadosť na začatie konania o zhode musí obsahovať opis rozhodujúcich skutočností a to hlavne:
 • identifikačné údaje spoločnosti
 • skutočnosť, že ste sa sa vzdali svojej funkcie štatutárneho orgánu
 • dátum odoslania listu so vzdaním sa funkcie a dátum doručenia listu spoločnosti
 • dátum kedy uplynula 3 mesačná lehota
 • návrh na výmaz údajov o konateľa z obchodnej spoločnosti

Pri využití tejto možnosti trvá samotný výmaz konateľa z Obchodného registra z pravidla niekoľko týždňov, čím sa celý proces od podania žiadosti natiahne na 4 a viac mesiacov.

Objednať Vzdanie sa funkcie
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Nominee Director ( konateľ)

Jedná sa o formálne menovaného riaditeľa (konateľa) spoločnosti, ktorého meno je uvedené na všetkých oficiálnych verejných dokumentoch.
Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.