• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Alternatívny autentifikátor na prihlásenie do elektronických schránok
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Alternatívny autentifikátor na prihlásenie do elektronických schránok

13.4.2017

Ministerstvo vnútra SR od 1.3.2017 umožnilo pre štatutárne orgány - zahraničných občanov a Slovenských občanov bez občianskych preukazov prístup do elektronických schránok cez alternatívny autentifikátor.
O alternatívny autentifikátor môže požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom Slovenskej právnickej osoby alebo vedúcim organizačnej zložky.

Nevie oň požiadať osoba ktorá má vydaný Slovenský občiansky preukaz alebo cudzinec s preukazom o pobyte na Slovensku s čipom.

Autentifikátor bude vydávaný bezplatne s dobou platnosti 3 roky a bude slúžiť na prihlasovanie do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk

Štatutári - zahraničné osoby, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú ani povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, môžu žiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora na oddelení cudzineckej polície.

Pre Bratislavu ide o Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava - Hrobákova 44, Bratislava 851 02 Email: ocppzba@minv.sk, tel.  +421-9610-36855

Štatutári - občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú pobyt na území Slovenskej republiky, môžu o vydanie alternatívneho autentifikátora žiadať na oddelení dokladov.

Pre Bratislavu ide o Oddelenie dokladov OPP Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I (klientske centrum), Tomášikova 46, Bratislava.

Žiadateľ na žiadosti uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, štát a adresu miesta pobytu, obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby, BOK číslo (6 - miestne číslo, ktoré si žiadateľ ľubovoľne zvolí).

Na overenie údajov je polícia oprávnená požadovať predloženie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a verejnej listiny - výpis z obchodného registra, z ktorej možno tieto údaje overiť.

Ak údaje nie sú zhodné s údajmi v obchodnom registri a v registri právnických osôb alebo nie sú aktuálne je potrebné vykonať najskôr opravu.

Alternatívny autentifikátor sa následne doručuje žiadateľovi na adresu sídla právnickej osoby alebo na inú adresu na území Slovenskej republiky uvedenú žiadateľom.

Viac na stránke ministerstva: http://www.minv.sk/?alternativne-autentifikatory