• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Prevádzkareň
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Prevádzkareň

11.7.2013

Zriadenie prevádzkarne, združenej prevádzkarne a súvisiaceho priestoru (3 a),d)) je potrebné nahlásiť najneskôr v deň ich zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.
Zriadenie prevádzkarne je možné nahlásiť na príslušnom živnostenskom úrade už pri ohlasovaní živnosti, alebo neskôr v deň jej zriadenia na príslušnom tlačive. Živnostenský úrad nahlási túto skutočnosť ďalej daňovému úradu.

Zrušenie prevádzkarne, združenej prevádzkarne, súvisiaceho priestoru je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia.

Prevádzkareň

Prevádzkarňou je podľa živnostenského zákona priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, nie je ňou priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenia alebo súvisiace priestory.

Prevádzkarňou je teda predajňa, výrobňa, kozmetický salón, fitnescentrum, penzión, reštaurácia a pod. Miesto podnikania nie je podľa živnostenského zákona prevádzkarňou. Je to v podstate adresa, na ktorej podnikateľ prijíma všetku poštu a vybavuje administratívu, t.j. môže to byť Vaše bydlisko.

Združená prevádzkareň

Združená prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činnosti spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu

Priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti

Priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sú:
 1. priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
 2. stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
 3. miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
 4. výstavné priestory a vzorkové predajne,
 5. riestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie


Technické a technologické zariadenia

Technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti sú:
 • stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,
 • zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,
 • vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
 • pojazdné predajne,
 • zariadenia na poskytovanie reklamy,
 • predajné automaty

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: